Wymogi do Sakramentu Małżeństwa

     1. Narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Ks. Proboszczem.
     2. Zgłaszając się na spisanie protokołu i rozmowę przedślubną narzeczeni przynoszą:
        a) dowody osobiste,
        b) świadectwa chrztu św. (z datą ważności do 3 miesięcy),
        c) zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (tylko w przypadku jeśli na świadectwie chrztu nie ma wpisu o bierzmowaniu),
        d) zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
        e) dane dwóch świadków małżeństwa (imię i nazwisko, adres zameldowania z dowodu osobistego, nr dowodu osobistego),
        f) w przypadku gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii konieczna jest pisemna zgoda na przygotowanie do małżeństwa i pobłogosławienie związku od Ks. proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej,
        g) w przypadku pary związanej cywilnym związkiem należy przedstawić odpis aktu małżeństwa cywilnego z USC.
     3. Kurs przedmałżeński:
        a) Kurs jest dalszym przygotowaniem do małżeństwa. Zachęcam, aby zadbać o jego ukończenie niekoniecznie w czasie bezpośrednio poprzedzającym małżeństwo, ale znacznie wcześniej, w perspektywie planowanego małżeństwa. W kursie nie muszą uczestniczyć pary narzeczonych, czy "chodzących ze sobą", ale także indywidualne osoby,
        b) Kurs obejmuje 12 katechez.
        c) plan spotkań oraz parafie w których się one odbywają wywieszony jest w gablocie.
     4. Po spisaniu protokołu narzeczeni we własnym zakresie:
        a) przy małżeństwie konkordatowym załatwiają dokumenty w USC upoważniające do zawarcia związku małżeńskiego ze skutkami cywilno - prawnymi. Do USC zgłaszają się nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem, ponieważ dokumenty te są ważne tylko 3 miesiące. Zaświadczenia z USC należy dostarczyć do biura parafialnego przed ślubem,
        b) zanoszą do wskazanych parafii zapowiedzi przedślubne a po ich wygłoszeniu odbierają je i przynoszą do biura parafialnego.
     5. Spowiedź św. narzeczonych:
Zasadniczo obowiązują dwie spowiedzi św.:
        a) pierwsza - zaraz po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego,
        b) druga - bezpośrednio przed ślubem (kilka dni przed),
*W przypadku gdy narzeczeni zamieszkali ze sobą już przed ślubem - wtedy obowiązuje tylko jedna spowiedź św.
*Przystępując do sakramentu pokuty należy na początku poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu

        Narzeczeni winni zgłosić taki zamiar przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu
Umówić się na indywidualne spotkanie z Ks. Proboszczem
Należy dostarczyć:
     ➢ ŚWIADECTWO CHRZTU ŚW. (z 3 ostatnich miesięcy)
     ➢ DOWODY OSOBISTE
     ➢ ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KATECHEZY SZKOLNEJ
     ➢ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ
     ➢ ZAŚWIADCZENIE Z PORADNI RODZINNEJ

Sytuacja rozwiedzionych

        Osoby, które zawarły sakramentalny związek małżeński (słowa przysięgi małżeńskiej: "…ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci") a rozwiedzione oraz zawierające nowy związek (w tym wypadku tylko cywilny) nie są wyłączone z Kościoła. Nie mogą jednak przystępować do Komunii świętej, dlatego że nie mogą uzyskać rozgrzeszenia. To sakramentalne małżeństwo jest ciągle ważne przed Bogiem, zgodnie ze słowami złożonej przysięgi małżeńskiej, a wchodząc w drugi związek - tylko cywilny - łamią złożoną przysięgę. Do ważnej absolucji (rozgrzeszenia w sakramencie pojednania) koniecznych jest pięć warunków, m. in. mocne postanowienie poprawy, czego nie mogą spełnić. W konsekwencji więc nie mogą uzyskać rozgrzeszenia.
Powinni jednak prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.

O Sakramencie Małżeństwa

Niektóre myśli z Katechizmu Kościoła Katolickiego nt. sakramentu małżeństwa:

        Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KPK 1055, KKK 1601).
Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa". Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. "Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej (KKK 1603).
Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?... Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie służą; nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem, są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch (Tertulian, Ad uxorem, 2,9).

Co rozumiemy przez małżeństwo?

        Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Jakimi słowami św. Paweł podkreślił wielkość sakramentu małżeństwa?

        Święty Paweł Apostoł napisał: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię" w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła" (Ef 5, 25.32).

Jaką łaskę daje sakrament małżeństwa?

        Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego.

Dlaczego zawieranie małżeństw jest aktem publicznym?

        Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych. Jakie cechy istotne posiada małżeństwo?

Do cech istotnych małżeństwa należy:
     ➢ jedność,
     ➢ nierozerwalność,
     ➢ otwartość na przyjęcie dzieci.

Dlaczego dom rodzinny nazywamy "Kościołem"?

        Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.Załączniki: